Tư vấn quản trị

Mục tiêu hoạt động:

       §  Tối ưu hóa các nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ
       §  Gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua mạng lưới các đối tác chiến lược.
       §  Ứng dụng những kiến thức cập nhật thông qua các dự án lớn
       §  Nhân sự chất lượng cao: 100% chuyên gia tư vấn là thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành, được đào tạo bài bản tại Mỹ, Canada, Hà Lan, Bỉ, Pháp.

Tư vấn quản trị:

       §  Các mô hình quản trị trong doanh nghiệp đáp ứng các chuẩn mực quốc tế
       §  Các mô hình định lượng rủi ro trong hoạt động tài chính, ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế
       §  Rà soát các quy trình hoạt động, quy trình mua sắm, quy trình quản trị tài chính
       §  Lập kế hoạch kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp và danh mục đầu tư
       §  Các tiêu chí xếp hạng đánh giá nhân sự (KPI) và định biên nhân sự

Các hoạt động kết nối đầu tư và M&A:

       §  Tìm kiếm các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho các đối tác Việt Nam
       §  Tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngoài Việt Nam
       §  Các hoạt động tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp