Tư vấn

Các dự án triển khai

Mô tả dự án, quy mô dự án

Công ty Cổ phần – Trực thuộc Bộ Công Thương

Ngành: Bất động sản

Địa điểm dự án: Hà Nội

Tình Trạng: đã xong

•Công ty bán toàn bộ khu đô thị (tài sản có sau cổ phần hóa)
• Yêu cầu: tìm kiếm nhà đầu tư
• Đàm phán, đóng gói giao dịch

Công ty tài chính – trực thuộc tổng công ty nhà nước

Ngành: tài chính ngân hàng

Địa điểm dự án: Hà Nội

Tình trạng: đang làm

     • Công ty bán 65% cổ phẩn do cổ đông nhà nước thoái vốn và yêu cầu tái cấu trúc của NHNN  
     • Yêu cầu: tìm kiếm nhà đầu tư
     • Đàm phán, đóng gói giao dịch

Công ty tư nhân

Ngành: Khoáng sản

Địa điểm dự án: Cao Bằng

Tình trạng: đang làm

•Công ty bán 70% sở hữu doanh nghiệp
•Yêu cầu: hoạch định lại dự án khai thác khoáng sản, tái cơ cấu danh mục, hoàn thiện hệ thống tài chính, kế toán
•Tìm kiếm nhà đầu tư.
•Đàm phán, đóng gói giao dịch.

Công ty Cổ phần 

Ngành: Bất động sản, vận tải

Địa điểm dự án: HCMC

Tình trạng: đã xong

•Tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc nợ
• Yêu cầu: giải pháp tái cấu trúc nợ và danh mục đầu tư
• Tìm kiếm nhà đầu tư

Công ty cổ phần

Ngành: nông nghiệp nuôi trồng thủy sản

Địa điểm dự án: Cần Thơ

Tình trạng: đã xong

     • Tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc nợ
     • Yêu cầu: giải pháp tái cấu trúc nợ và danh mục đầu tư
     • Tìm kiếm nhà đầu tư

Công ty cổ phần

Ngành: nông nghiệp thức ăn chăn nuôi

Địa điểm dự án: Cần Thơ

Tình trạng: đã xong

     • Tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc nợ
     • Yêu cầu: giải pháp tái cấu trúc nợ và danh mục đầu tư
     • Tìm kiếm nhà đầu tư

Ngân hàng Quốc doanh – số 1 Việt Nam

Ngành: Tài chính-ngân hàng

Địa điểm dự án: Hà Nội

Tình trạng: đã xong

       •Soát xét chính sách và chiến lược quản trị
       •Định vị chiến lược rủi ro và mức yêu cầu tối thiểu về vốn
       •Xây dựng khẩu vị rủi ro

Ngân hàng Quốc doanh – số 1 Việt Nam

Ngành: Tài chính-ngân hàng

Địa điểm dự án: Hà Nội

Tình trạng: đang làm

       •Phân tích chênh lệch và xây dựng lộ trình triển khai theo các chuẩn mực của Basel 2
       •Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và lợi thế cạnh tranh chiến lược của ngân hàng

Tập đoàn quốc doanh – trực thuộc Bộ Công Thương

Ngành: Công nghiệp

Địa điểm dự án: Hà Nội

Tình trạng: đang làm

     • Dự án do AFD tài trợ trong khuôn khổ hợp tác Việt Pháp
     • Yêu cầu: Lập kế hoạch và soát xét tài chính
     • Tính giá thành về điện theo chuẩn Quốc tế.