Thông báo nghỉ lễ 10/3 và 30/4 ; 1/5

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TÂY BẮC

Số: ..../2015/CV-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc

      Hà nội, ngày 22  tháng 4 năm 2015

                                                                                            THÔNG BÁO

                                          (V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

                                                               30/04 và ngày quốc tế Lao Động 1/5)

 

-   Căn c Điu 73 B Lut Lao động sa đổi, b sung v quy định người lao động hng năđược ngh vic, hưởng nguyên lương trong các

 ngày lễ, do Quốc Hội ban hành ngày 4/11/2007.

-    Căn cứ vào Quy chế làm việc của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Tây Bắc;

-   Căn cứ kế hoch trin khai công tác ca công ty;

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Tây Bắc thông báo lịch nghỉ Lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 30/04 và ngày quốc tế Lao Động 1/5 như sau:

1.      Công ty nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 28/4/2015 (tức ngày 10/3/2015 âm lịch), nghỉ lễ ngày 30/4/2015 và nghỉ lễ Quốc Tế Lao 

Động  ngày 1/5/2015.

2.      Công ty làm việc vào ngày 25/4/2015 và ngày 29/4/2015.

3.      Yêu cầu tất cả các cán bộ, công nhân viên đi làm đầy đủ và nghiêm túc chấp hành nội quy lao động. Nhân sự tại các công trình, dự 

án đang triển khai chịu sự phân công của chỉ huy trưởng.

4.      Để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ, đề nghị các phòng ban kiểm tra, tắt các dụng cụ sử dụng điện, nước, đảm bảo an toàn phòng

 chống cháy nổ và niêm phong các cửa sổ, cửa phòng làm việc nhằm đảm bảo an ninh.

5.      Yêu cầu các bộ phận, phòng ban vệ sinh văn phòng sạch sẽ trước khi nghỉ Lễ.

Thông báo này để các phòng ban, toàn thể cán bộ, công nhân viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

-      Ban Tổng giám đốc (để báo cáo)

-      Các phòng ban (để thực hiện)

-      Các công trường, dự án (để thực hiện)

-      Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐCHồ Ngọc Sơn