Ban giám đốc và HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: Hồ Ngọc Sơn

Phó chủ tịch HĐQT: Trần Thị Hoài Phương

Thành viên HĐQT: Trần Hoài Nam


BAN GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc: Hồ Ngọc Sơn

Phó tổng giám đốc: Trần Thị Hoài Phương

Phó tổng giám đốc: Trần Hoài Nam

Phó tổng giám đốc: Phan Anh Tuấn

Phó tổng Giám đốc: Nguyễn Lê Quân

Phó tổng giám đốc: Hồ Ngọc Kế